×

Digitalisering kan bijdragen aan het effectief monitoren en borgen van veiligheid. Zo worden bijvoorbeeld drones en satellietobservatie ingezet voor toezicht op bedrijventerreinen en bieden sensoren in de openbare ruimte de mogelijkheid afwijkende patronen te detecteren die vroegtijdig ingrijpen bij criminele activiteit mogelijk maken. Algoritmes kunnen voor datzelfde doeleinde worden ingezet in het digitale domein. 

Waardengedreven digitalisering is overal belangrijk, maar in het domein Veiligheid des te meer. Immers, de inzet van nieuwe technologieën voor de borging van veiligheid vraagt om het vertrouwen van de samenleving. Die inzet van technologieën kan per doel verschillend zijn en vraagt dus om maatwerk en betrokkenheid van professional tot burger en van IT-er tot beleidsmedewerker.  
 
De Aanpak Begeleidingsethiek is veelvuldig ingezet in het domein Veiligheid door steden, provincies en de Nederlandse Politie.

Hoe werkt de Aanpak Begeleidingsethiek?

Samen met een brede vertegenwoordiging van betrokken actoren: van burgers, professionals en beleidsmakers tot technici wordt het gesprek aangegaan rondom een concrete technologie. Onder begeleiding van een moderator wordt de casus besproken en noemen de betrokken actoren mogelijke positieve en negatieve effecten van de technologie. De co-moderator schrijft gelijktijdig mee en vertaalt deze effecten naar achterliggende waarden. Met behulp van die waarden genereren de deelnemers handelingsopties. Die hebben betrekking op het ontwerp van de technologie, de omgeving en de mens die ermee te maken heeft. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het ontwerp van de technologie aanpassen zodat de waarden worden geborgd? Wat kunnen we daartoe zelf als mens doen? En wat is er nodig in de organisatie en de organisatieprocessen om die waarden te borgen? 

Organiseer een sessie in jouw organisatie

Een sessie
Zorg ervoor dat innovaties werken voor burgers, professionals en de organisatie door van te voren na te denken over de ethische implicaties. We helpen je daar graag bij. Een sessie kan plaatsvinden voorafgaand, tijdens het implementatieproces, maar ook erna omdat de dynamiek tussen technologie en organisatie gaande blijft. Organisaties beginnen vaak met één sessie, maar zien ook het belang bij meerdere onderdelen, in meerdere fasen of bij verschillende technologieën. Het wordt dan een vanzelfsprekend onderdeel van het toepassen van technologie. Neem voor een voorstel op maat contact met ons op. 

Een training 
Een instelling of een aantal samenwerkende instellingen kunnen ook zelf moderatoren opleiden, zodat de de Aanpak Begeleidingsethiek kan worden ingezet wanneer nodig. Ook kunnen uitkomsten gedeeld en gezamenlijk doorgevoerd worden.

De Aanpak Begeleidingsethiek is afkomstig uit het Platform ethiek en digitalisering en met betrokkenen uit het domein Veiligheid doorontwikkeld. De ambitie is het geleerde uit de praktijk ook in te zetten voor beleidsvorming.

Betrokken partijen

Politie
Provincie Overijssel
Argaleo
ECP
City Deal
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Alle casussen

Testimonials

De workshop vergroot het bewustzijn bij de deelnemers over het ethische aspect van het politiewerk
De gesprekken bieden een andere blik op het werkveld, omdat ook andere waarden naast privacy werden genoemd. Zo kwamen er andere ethische dilemma’s boven tafel.
De methode laat zien dat het goed is om samenleving, burgers en bestuur te betrekken voordat er stappen genomen worden.
De workshop vergroot het bewustzijn bij de deelnemers over het ethische aspect van het politiewerk