×

De special issues van de Aanpak Begeleidingsethiek komen voort uit de input en ervaringen van moderatoren. Sommige special issues zijn van waarde voor iedereen en delen we daarom graag met u.

Het zal niemand ontgaan zijn: de komst van Chat GPT. Chat GPT, een model van open source AI, is een interactief conversatie programma, en heeft in korte tijd veel naamsbekendheid gemaakt. Het programma kan advies geven, formules oplossen en antwoord geven op complexe vraagstukken.  

De komst van deze nieuwe technologie brengt echter ook zorgen met zich mee. Zo wordt Chat GPT nu al massaal gebruikt in het onderwijs, wat vooral voor leraren nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.  


In deze special issue, gebaseerd op het moderatorenoverleg van 20 februari, wordt verder gekeken naar de rol van de Aanpak Begeleidingsethiek in relatie tot Chat GPT. Aangezien de kracht van de Aanpak vooral naar voren komt bij concrete casussen, wordt in dit artikel vooral gekeken naar de toepassing van Chat GPT in het onderwijs.  

De Context van de Technologie  
De technologie achter Chat GPT bestaat uit een verzameling algoritmes met de verzamelnaam Large Language Models (LLM’s), en Chatgpt is daar één toepassing van. Eerder kregen LLM’s al aandacht door generative ai in andere branches zoals ai gegenereerde kunst in tools als Stable Diffusion en Midjourney. Inmiddels zijn er in allerlei soorten toepassingen beschikbaar. 

Grote ontwikkelingen zoals Chat GPT zijn enorm belangstellend en groot in omvang. Zoals al eerder genoemd, is een van de krachten van de Aanpak Begeleidingsethiek dat het zich richt op specifieke casussen. Deze twee aspecten zijn met elkaar te rijmen door op zoek te gaan naar een concrete use case van Chat GPT.  

Een van de onderwerpen waarin Chat GPT invloedrijk is betreft het onderwijs. Om dat nog concreter te maken, kunnen we als voorbeeld kijken naar de minor AI en Societal Impact, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Bij deze minor wordt aan studenten gevraagd een artikel zelf te schrijven, en om een artikel door Chat GPT te laten schrijven. Vervolgens moet de studenten hier zelf op te reflecteren. Hiermee hoopt de universiteit dat studenten leren wat de positieve en negatieve aspecten zijn van het inzetten van Chat GPT bij het schrijven van essays. 

De Eerste Effecten  
Ondanks dat de minor nog niet van start is gegaan, en de komst van Chat GPT nog relatief vers is, zijn er wel al enkele effecten van de technologie te benoemen. Zo merkt de docent van de minor, wanneer zij en Chat GPT een poging tot een essay wagen, dat Chat GPT niet erg creatief is en dat de inhoud van het essay oppervlakkig blijft.  

Andere negatieve effecten die recent benoemd zijn betreffen het ontbreken van bronvermelding, het lastig verifiëren van antwoorden en de aanwezigheid van biases. Hier staat wel tegenover dat wanneer iemand met kennis van zaken de juiste zinnen in weet te voeren, dit wel werk uit handen zou kunnen nemen.  

Voor een uitgebreider inzicht in wat de positieve en negatieve effecten kunnen zijn zullen er meer use cases nodig zijn – en een aantal volledige sessies Begeleidingsethiek.  

De Toekomst van Chat GPT en ABE  
De interesse van Begeleidingsethiek in Chat GPT is tweevoudig. Enerzijds is het zeer interessant om sessies Begeleidingsethiek in te zetten op concrete use cases, zoals een use case uit het onderwijs, om verdere positieve en negatieve effecten rondom Chat GPT te identificeren en handelingsopties te genereren.  

Anderzijds is het ook interessant om op basis van uitkomsten van dergelijke concrete sessies een bijeenkomst te wijden aan wat Chat GPT met de samenleving doet en hier bijvoorbeeld een whitepaper over te schrijven. Nu lijkt de discussie vaak heel zwart-wit, de dialogen rond concrete toepassingen laten waarschijnlijk een veel genuanceerder beeld zien. Vragen die dan centraal zouden kunnen staan zijn als volgt te formuleren: hoe zouden we Chat GPT zo goed mogelijk kunnen inzetten? Hoe word je een kritisch gebruiker van Chat GPT?  Wat zijn belangrijke aanpassingen/randvoorwaarden aan de ontwikkeling van Chat GTP. 

Conclusie 
Rondom Chat GPT zijn allerlei interessant invalshoeken te belichten. In dit artikel is kort toegelicht wat Chat GPT precies is, wat een voorbeeld is van een concrete use case en welke effecten hier nu al te benoemen zijn. Dit artikel heeft dus de begin stappen van een Begeleidingsethiek sessie doorlopen en vervolgens het toekomstperspectief van de technologie, in relatie tot de Aanpak, uiteengezet.  

Links 
De volgende links werden tijdens het overleg gedeeld: 

Microsoft verslaat Google: Wapendwedloop met Chat GPT in Bing

Responsible Applied Artificial Intelligence

Wereldverbeteraars gezocht: nieuwe studie Computational Social Science

What is generative AI?